२ लाखसम्म तलब दिने, नेपालका १० ठूला आइटी कम्पनी ! यी हुन हेर्नुहोस

२ लाखसम्म तलब दिने, नेपालका १० ठूला आइटी कम्पनी ! यी हुन् हेर्नुहोस्